دیسپاچینگ ومیترینگ اطلاعات

برای کنترل هر شبکه قدرت نیاز به یک سیستم دیسپاچینگ وجود دارد تا راهبری سیسـتم قـدرت را انجـام دهـد. بـه علت حیاتی بودن حفظ شبکه قدرت سیستم کنترل آن بایستی دارای قابلیت اطمینان بسیار بالا بوده و احتمال وقـوع خرابی در آن ناچیز باشد و همچنین اطلاعات به‌سرعت بین مراکز و تجهیزات شـبکه منتقـل شـود. امـروزه پیچیـدگی و گسترش شبکه‌های قدرت به حدی رسیده است که کنترل با یک مرکز ممکن نبوده و چندین مرکز کنترل بـرای ایـن کار در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین بایستی تقسیم وظایف در شبکه‌های قدرت بنا به نـوع عملکـرد و یـا محـدودهای جغرافیایی صورت گرفته و هماهنگی‌های لازم بین مراکز مختلف برای نظارت صحیح بر روی عملکـرد سیسـتم قـدرت وجود داشته باشد.

بررسی و تدوین اهداف استراتژیک دیسپاچینگ و مخابرات

یکی از نگرش‌های اساسی در صنعت دیسپاچینگ بررسی و تدوین اهداف و فرآیندهای استراتژیک می‌باشد تا ارتباطی کامل و همه جانبه بین اجزا مختلف برای برقراری هماهنگی و همکاری در راستای فعالیتهـای مـنظم در صـنعت بـرق بوجود آید. پس از بررسی‌های همه جانبه صاحبنظران چندین هدف کلی برای سیسـتمهای دیسـپاچینگ و مخـابرات تعریف شده است که عبارتند از:

 1. برقراری ارتباطات سیار مورد نیاز بین گروههای تعمیرات و نگه داری برای اعمال مدیریتی و عملیاتی
 2. حفظ کیفیت برق تحویلی به مشترکان از نظر ولتاژ و فرکانس به کمک سنجش و نظارت دقیق سیستم
 3. برقراری ارتباطات مکالماتی برای مقاصد اداری، عملیاتی و مدیریتی
 4. حفاظت پستهای و خطوط انتقال
 5. نظارت و کنترل سیستم قدرت در سطح تولید، انتقال و توزیع و مدیریت مصرف انرژی
 6. ایجاد سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز شامل سیستمهای نگه داری، تعمیرات، نظارت و…
 7. ارتباط نقطه به نقطه میان پستها در هنگام مانور در شبکه

برای رسیدن به این اهداف، فرآیندهایی از طرف صاحبنظران صنعت برق پیشنهاد شده است که عبارتند از:

 1. فرآیند کنترل و دیسپاچینگ شامل ارسال اطلاعات جمع آوری و پردازش شده به مراکز کنترل است
 2. فرآیند حفاظت از راه دور جهت تشخیص و ارسال خطاهای در سیستم قدرت به مراکز کنترل
 3. فرآیند نظارت بر وضعیت تجهیزات سیستم قدرت
 4. فرآیند مخابرات کابلی و انتقال داده ها از طریق کابل
 5. فرآیند مخابرات رادیویی و انتقال داده ها از طریق بی سیم
 6. فرآیند مخابرات تلفنی و امکان برقراری مکالمات از طریق یک شبکه مخابراتی سوئیچینگ
 7. فرآیند پیجینگ و ارسال پیغام از طریق سیستم‌های رادیویی
 8. فرآیند ثبت و تبادل داده‌های اداری ‐ مدیریتی
 9. فرآیند ثبت و تبادل حوادث و سایر اطلاعات فنی ایستگاهها
 10. فرآیند نظارت ویدیویی
 11. فرآیند موقعیت یابی برای موقعیت یابی گروههای تعمیرات و نگه داری